Kto tworzy Fundację?


FUNDACJA „MLEKO DLA SZKÓŁ. MLEKO DLA ZDROWIA”

ul. Duńska 3, tel. 22 785 90 09, fax 22 785 90 01

Prezes Fundacji:
Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy

I Katedra Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu w latach 1959-1965 (dyplom z wyróżnieniem). Od 1970 roku pracownik Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kariera naukowa w tej Uczelni (od asystenta do profesora). Specjalista w zakresie pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982). Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w latach 1982-2007 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii i żywienia dzieci i młodzieży. Członek / założyciel kilku towarzystw naukowych krajowych (m.in. Komisja Żywienia Dzieci i Młodzieży, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy / Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Societas Humboldtiana Polonorum, European Cystic Fibrosis Society). Organizator kilkunastu zjazdów, szkoleń krajowych i europejskich z zakresu medycyny sportowej i gastroenterologii (pankreatologia i żywienie). Opublikował ponad 300 prac z zakresu pediatrii, gastroenterologii, żywienia dzieci, enterohormonów oraz medycyny sportowej. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i młodzieży. Współautor kilku podręczników z zakresu pediatrii i żywienia dzieci i młodzieży dla studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni. Amicus Studentorum. Kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

Przewodniczący Rady Fundacji (w latach 2000 – 2012 Prezes Fundacji):
Prof. Andrzej Lenart

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
e-mail: andrzej_lenart@sggw.pl

Urodził się 25 czerwca 1949 roku w Rębowie. Studia wyższe odbył w latach 1967-1972 na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  W roku 1978 Rada Wydziału Technologii Żywności SGGW nadała mu  stopień naukowy doktora.  Natomiast 10 lat później, w roku 1988 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1996 roku.

W 1992 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW w Katedrze Inżynierii i Maszynoznawstwa Przemysłu Spożywczego, a od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 2002-2005 i 2005-2008 prof. dr hab. Andrzej Lenart pełnił funkcję Dziekana Wydziału Technologii Żywności, obecnie Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1.01.2009 jest kierownikiem Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności. Od 1.09.2012 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora d/s Współpracy z Gospodarką.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Lenarta obejmuje łącznie ponad 280 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 17 podręczników, 16 publikacji przeglądowych, ponad 140 komunikatów naukowych, 69 prac niepublikowanych, 7 patentów i 6 instrukcji wdrożeniowych oraz 21 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Prace oryginalne były opublikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym (64) i krajowym (216). Wśród 16 opracowań książkowych, 5 ukazało się w wydawnictwach międzynarodowych, a 12 z 13 opracowań monograficznych było opublikowanych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Prace oryginalne były prezentowane na kongresach i sympozjach międzynarodowych (55) lub krajowych (85).

Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji:
Prof. Stanisław Berger

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
e-mail: stanislaw_berger@sggw.pl

Urodził się w 1923 r. w Lublinie, gdzie ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w 1948 r. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1976 r. Za swoją działalność naukową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Za zasługi w rozwoju nauk żywieniowych Senat SGGW przyznał mu tytuł doktora honoris causa, natomiast Polska Akademia Nauk odznaczyła go Medalem 50-lecia PAN oraz medalem M. Oczapowskiego. W 1958 r. stworzył w SGGW Katedrę Technologii i Higieny Żywienia Człowieka, następnie w 1974 r. Instytut Żywienia Człowieka a w latach osiemdziesiątych utworzył Zakład Organizacji i Polityki Wyżywienia Ludności. Z jego inicjatywy w 1977 r. powstał w SGGW jako pierwszy w Polsce Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego, którego stał się pierwszym dziekanem. W ten sposób utworzył od podstaw pierwszą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Szkołę Akademicką, która stała się wzorem również dla uczelni z innych krajów świata (Indie, Ghana, Nigeria, Pakistan). Prof. Berger brał udział w założeniu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych a o jego pozycji w skali światowej świadczy również wiceprezydentura Międzynarodowej Unii Nauk Żywieniowych.

Członkowie Rady Fundacji:

Prof. Roman Maksymilian Cichon
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauki o Żywności
Ul. Słoneczna 44a
10-718 Olsztyn
e-mail: rmcich@moskit.uwm.edu.pl

Prof. Aleksander Surażyński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Ul. Oczapowskiego 7
10-958 Olsztyn

dr inż. Edward Zakrzewski

mgr Piotr Leowski

Honorowy Członek Rady Fundacji:
Prof. Zofia Rudzka-Kańtoch

Instytut Matki i Dziecka
Ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa